આપણે ચાઈના એપનો તો વિશ્વાસ કરી લીધો તો ભારતીય વેબસાઇટ નો વિશ્વાસ ન કરી શકીએ

આ કોઈ ભ્રામક પ્રચાર નથી

Free Purchase

Free Purchase

 
 

આ બધી વધુ વેચાણ થતી વસ્તુઓ છે તમે તમારા પસંદની વસ્તુની પણ મફત ખરીદી કરી શકો છો. તમારી પસંદગી અમને જણાવો ઈમેલ વોટસએપ કે લાઈવ ચેટ દ્વારા અને તમારી પસંદગી ની વસ્તુ ફ્રીમાં મેળવો.

90% Off Product

90% Off

 
 

આ બધી વધુ વેચાણ થતી વસ્તુઓ છે તમે તમારા પસંદની વસ્તુની પણ ૯૦% બચત સાથે ખરીદી કરી શકો છો. તમારી પસંદગી અમને જણાવો ઈમેલ વોટસએપ કે લાઈવ ચેટ દ્વારા અને તમારી પસંદગી ની વસ્તુ ૯૦% બચત સાથે મેળવો.

75% Off Product

75%Off

 
 

આ બધી વધુ વેચાણ થતી વસ્તુઓ છે તમે તમારા પસંદની વસ્તુની પણ ૭૫% બચત સાથે ખરીદી કરી શકો છો. તમારી પસંદગી અમને જણાવો ઈમેલ વોટસએપ કે લાઈવ ચેટ દ્વારા અને તમારી પસંદગી ની વસ્તુ ૭૫% બચત સાથે મેળવો.

નિયમો અને શર્તો

 • ડિજીટલ ભાવેણા પર મફત વસ્તુની ખરીદી માટે ૨૧ મિત્રો ને જોડવા ફરજીયાત છે
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર મફત ખરીદીની મર્યાદિત કિંમત રૂ. ૨૧૦૦/- રહેશે
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર આ ઓફરનો લાભ ૩૦ દિવસમાં માત્ર એક વખત જ લઈ શકાશે
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર ૮ દિવસ સુધી આ વેબસાઈટ નો સંપર્ક નહીં કરનાર વ્યક્તિ આ ઓફરનો લાભ મેળવી શકશે નહીં
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર તમરો આ વેબસાઈટ ઉપર નો નિયમિત સંપર્ક વિશેષ ઓફર પણ ઉપલબ્ધ કરાવશે
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર કોઈપણ સમસ્યા માટે Click here નો સંપર્ક કરવો
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર સરળતાથી તમારા તમારી વાતની રજુઆત કરવા વેબસાઇટમાં કોલ બેક વિકલ્પ પસંદ કરો
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર ૯૦% બચત સાથે ખરીદી કરવા માટે ૧૧ મિત્રોને જોડવા ફરજીયાત છે
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર ૯૦% બચત ની મર્યાદા રૂ. ૧૧૦૦/- રહેશે
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર આ ઓફરનો લાભ ૩૦ દિવસમાં માત્ર એક વખત જ લઈ શકાશે
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર ૮ દિવસ સુધી આ વેબસાઈટ નો સંપર્ક નહીં કરનાર વ્યક્તિ આ ઓફરનો લાભ મેળવી શકશે નહીં
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર તમરો આ વેબસાઈટ ઉપર નો નિયમિત સંપર્ક વિશેષ ઓફર પણ ઉપલબ્ધ કરાવશે
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર કોઈપણ સમસ્યા માટે Click here નો સંપર્ક કરવો
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર સરળતાથી તમારા તમારી વાતની રજુઆત કરવા વેબસાઇટમાં કોલ બેક વિકલ્પ પસંદ કરો

 • ડિજીટલ ભાવેણા પર ૭૫% બચત સાથે ખરીદી કરવા માટે ૫ મિત્રોને જોડવા ફરજીયાત છે
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર ૭૫% બચતની મર્યાદા રૂ. ૫૦૧/- રહેશે
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર આ ઓફરનો લાભ ૩૦ દિવસમાં માત્ર એક વખત જ લઈ શકાશે
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર ૮ દિવસ સુધી આ વેબસાઈટ નો સંપર્ક નહીં કરનાર વ્યક્તિ આ ઓફરનો લાભ મેળવી શકશે નહીં
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર તમરો આ વેબસાઈટ ઉપર નો નિયમિત સંપર્ક વિશેષ ઓફર પણ ઉપલબ્ધ કરાવશે
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર કોઈપણ સમસ્યા માટે Click here નો સંપર્ક કરવો
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર સરળતાથી તમારા તમારી વાતની રજુઆત કરવા વેબસાઇટમાં કોલ બેક વિકલ્પ પસંદ કરો
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર તમારે માત્ર એક બીજાને તમારી રેફરલ લી’ક મોકલવાની રહેશે
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર રોજે એક વખત વેબસાઇટ ખોલો અને ૧૧ વોલેટમાં મેળવો
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર જેમનું એકાઉન્ટ ખોલશો એમને ૧૧૧ રૂપિયા તરત જ વોલેટમાં મળી જશે
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર તમારા મિત્રો અને સંબંધીઓનુ એકાઉન્ટ ખોલો અને ૫૧*૧૦૦ રૂપિયા એટલે ૫૧૦૦/- સુધી એક દિવસ ના મેળવો
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર તમારા મિત્રો કે સબંધીઓને લીક મોકલો અને ૨૧*૧૦૦ એટલે ૨૧૦૦/- રૂપિયા સુધી એક દિવસ ના મેળવો
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર ૮ દિવસ સુધી આ વેબસાઈટ નો સંપર્ક નહીં કરનાર વ્યક્તિ આ ઓફરનો લાભ મેળવી શકશે નહીં
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર તમરો આ વેબસાઈટ ઉપર નો નિયમિત સંપર્ક વિશેષ ઓફર પણ ઉપલબ્ધ કરાવશે
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર કોઈપણ સમસ્યા માટે Click here નો સંપર્ક કરવો
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર સરળતાથી તમારા તમારી વાતની રજુઆત કરવા વેબસાઇટમાં કોલ બેક વિકલ્પ પસંદ કરો

કોઈપણ સમસ્યા માટે સંપર્ક કરો

પૈસા કમાવાની સોનેરી તક

 • ડિજીટલ ભાવેણા પર તમારે માત્ર એક બીજાને તમારી રેફરલ લી’ક મોકલવાની રહેશે
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર રોજે એક વખત વેબસાઇટ ખોલો અને ૧૧ વોલેટમાં મેળવો
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર જેમનું એકાઉન્ટ ખોલશો એમને ૧૧૧ રૂપિયા તરત જ વોલેટમાં મળી જશે
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર તમારા મિત્રો અને સંબંધીઓનુ એકાઉન્ટ ખોલો અને ૫૧*૧૦૦ રૂપિયા એટલે ૫૧૦૦/- સુધી એક દિવસ ના મેળવો
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર તમારા મિત્રો કે સબંધીઓને લીક મોકલો અને ૨૧*૧૦૦ એટલે ૨૧૦૦/- રૂપિયા સુધી એક દિવસ ના મેળવો
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર તમરો આ વેબસાઈટ ઉપર નો નિયમિત સંપર્ક વિશેષ ઓફર પણ ઉપલબ્ધ કરાવશે
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર કોઈપણ સમસ્યા માટે Click here નો સંપર્ક કરવો
 • ડિજીટલ ભાવેણા પર સરળતાથી તમારા તમારી વાતની રજુઆત કરવા વેબસાઇટમાં કોલ બેક વિકલ્પ પસંદ કરો